Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0,00 kr
Till kassan
Mina sidor

Köpvillkor

Tillämplighet Lövén AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Lövén AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Lövén AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Lövén AB:s hemsida utgör delar av Lövén AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Lövén AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på Lövén AB:s hemsida uppdateras kontinuerligt. Moms ingår i priset, men frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Lövén AB förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning femton (15) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms. Vid order accepterar Lövén AB betalning genom kontokorten VISA, Eurocard, MasterCard efter ök per telefon med kund.

Fraktkostnad
För leverans med Posten Företagspaket tillkommer fraktkostnad med för närvarande 96 kr plus moms (1 dags leveranstid) + postförskott 32 kr upp till 5kg. För leverans med ekonomipaket tillkommer fraktkostnad med förnärvarande 76 kr + postförskott 32 kr upp till 5kg . Inga ytterligare postförskotts- eller expeditionsavgifter tillkommer. Moms tillkommer på fraktpriser.

Leverans
Order mottagna före klockan 12.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Lövén AB anlitar Posten Företagspaket. Till privatpersoner lämnas godset ut på närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 Kg. Kollin med vikt mellan 20-35 Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner då tjänsten ej finns hos Posten Företagspaket. Leverans till privatpersoner sker som regel tidigast 3 dagar efter beställning då Posten skall avisera paketet. Avisering sker också i de fall då Posten ej lyckats lämna ut försändelse till företag och försändelsen hamnar på uthämtningsställe eller godsterminal.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar Lövén AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd monterad återköpes ej. Vid återköp skall kund ersätta Lövén AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Lövén AB eller faktureras separat. Vid återköp skall kund kontakta Lövén AB:s kundservice på telefon 0155-28 78 78, e-post till butiken@lovenracing.com eller via Lövén AB:s hemsida på lovenracing.com och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Lövén AB till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Lövén AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Lövén AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Återköpet är godkänt först när Lövén AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Lövén AB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Lövén AB:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt som lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp. Genom att till Lövén AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Då förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall alltså återsändas i samma skick som när kunden fick dem. Varan sändes till Lövén AB med ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Lövén AB. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Lövén AB:s kundservice på telefon 0155-28 78 78, e-post till butiken@lovenracing.com eller via Lövén AB:s hemsida på www.lovenracing.com och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Lövén AB tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kunden reklamera till Lövén AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kunden skall således ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Lövén AB rätten att neka retur, omleverans eller hävning. Se även nedan angående ansvar för fel. Vid reklamation skall kund kontakta Lövén AB:s kundservice på telefon 0155-28 78 78, via e-post till butiken@lovenracing, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Lövén AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till Lövén AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer sända mot postförskott utlöses ej. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl emballerade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och till Lövén AB på telefon 0155-28 78 78 eller e-post butiken@lovenracing.com.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Lövén AB ansvarar för, åtar sig Lövén AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Lövén AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Lövén AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Lövén AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, felmontering, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar. Övrigt Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Lövén AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Order mottagna före klockan 12.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag och levereras som regel nästkommande arbetsdag med företagspaket. Försändelser adresserade till privatpersoner levereras som regel tidigast 3 dagar efter beställningsdagen. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Lövén AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Lövén AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Lövén AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Lövén AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Delar av Lövén AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Lövén AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Lövén AB.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webb-platserna kontrolleras inte av Lövén AB och Lövén AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webb-platser eller innehållet i länkarna i sådana webb-platser. Lövén AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webb-platser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Lövén AB av aktuell webb-plats.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.